Договір публічної оферти


 1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією компанії «DomLazera», далі - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі - «Договір», розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «http://domlazera.com/" ("Інтернет сайт").

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах сьогодення Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо в контексті не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «товар»- моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Настоящий Договор регулирует куплю-продажу товаров в Інтернет магазине, в том числе:

— добровольный выбор Покупателем товаров в Інтернет магазине;

— самостоятельное оформление Покупателем заказа в Інтернет магазине;

— оплата Покупателем заказа, оформленного в Інтернет магазине;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте Інтернет магазина и имеющийся в наличии.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При отсутствии товара на складе, Менеджер компании обязан поставить Покупателя в известность (по телефону или через электронную почту). 

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 1. Порядок оплати замовлення

Післяплатою

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. При не поступлении денежных средств Інтернет магазин оставляет за собой право аннулировать заказ.

 1. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товаров, приобретенных в Інтернет магазине, осуществляется до складов транспортных компаний, где и производится выдача заказов.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

 1. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договору в разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

— оформить заказ в Інтернет магазине;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (Особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Інші умови

9.1. Інтернет магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор при условии предварительной публикации его на сайте http://domlazera.com/

9.2. Інтернет магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров через Интернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (Оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних ».

9.4. Оплата Покупателем оформленного в Інтернет магазине заказа означает полное согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной оферты)

9.5. фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, в Відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Использование ресурса Інтернет магазина для предварительного просмотра товара, а также для оформления заказа для Покупателя есть бесплатным.

9.7. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Інтернет магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях обработки заказа, отправления уведомлений Покупателю, доставки товара, осуществления взаиморасчетов и др.

 1. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Возврат товара в Інтернет магазин производится согласно действующего законодательства Украины.

10.2. Возврат товара в Інтернет магазин производится за счет Покупателя.

10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Інтернет магазин возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Інтернет магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

 1. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою направили пропозиція укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронної комерції ».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.